VHF Digital DVB-T/T2 Transmitters

GatesAir

VAX-50DV

VAX-50DV

VAX-50DV TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-100DV

VAX-100DV

VAX-100DV TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-400DV

VAX-400DV

VAX-400DV TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-800DV

VAX-800DV

VAX-800DV TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-1200DV

VAX-1200DV TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-2400DV

VAX-2400DV TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-4800DV

VAX-4800DV TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-6400DV

VAX-6400DV TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details