UHF DVB-T Transmitter

GatesAir

UAX-50DV

UAX-50DV

UAX-50DV TRANSMITTER,
Harris Maxiva Series UAX-500DV…

More details

GatesAir

UAX-100DV

UAX-100DV

UAX-100DV TRANSMITTER,
Harris Maxiva Series UAX-100DV…

More details

GatesAir

UAX-250DV

UAX-250DV

UAX-250DV TRANSMITTER,
Harris Maxiva Series UAX-250DV…

More details

GatesAir

UAX-500DV

UAX-500DV

UAX-500DV TRANSMITTER,
Harris Maxiva Series UAX-500DV…

More details

GatesAir

UAX-1000DVRK37 D

UAX-1000DVRK37 D

UAX-1000DV WITH 37RU DLXE RACK
Harris Maxiva Series…

More details

GatesAir

UAX-2000DVRK37 D

UAX-2000DV WITH 37RU DLXE RACK
Harris Maxiva Series…

More details