VHF Digital DAB/DMB Transmitters

GatesAir

VAX-50DA

VAX-50DA

VAX-50DA TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-150DA

VAX-150DA

VAX-150DA TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-300DA

VAX-300DA

VAX-300DA TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-600DA

VAX-600DA

VAX-600DA TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-1250DA

VAX-1250DA

VAX-1250DA TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-2500DA

VAX-2500DA

VAX-2500DA TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-5000DA

VAX-5000DA

VAX-5000DA TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-7500DA

VAX-7500DA TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details

GatesAir

VAX-10000DA

VAX-10000DA TRANSMITTER,
Harris Platinum (TM) Series…

More details